Luxembourg English
Ass dat alles? Is that all?
Ass dat Äre Mann? Is this your husband? (formal)
Ass dat däi Mann? Is this your husband? (informal)
Ass dat wäit vun hei? Is it far from here?
Ass de Kaffi / d'Owesiesse mat am Präis? Is breakfast/supper included? 
Ass Service um Dësch? Is there table service?
eng / d'Aubergine / d'Auberginnen aubergine
eng / d'Auer o'clock
eng / d'Auer / d'Aueren watch
Den August August
Ausfaart exit (on highway) 
en / den Ausfluch / d'Ausflich trip
ausgesinn to look like
ausmaachen to turn off
eng / d'Autobunn / d'Autobunnen motorway
en / den Auto / d'Autoen car
Autoritéiten Authority
Autosproblemer Car problems
Awar Goodbye
en / den Awunner / d'Awunner inhabitant
eng / d'Awunnerin / d'Awunnerinnen female inhabitant
e / de Baart / d'Bäert beard
e / de Bäcker Baker
eng / d'Bäckerei / d'Bäckereien bakery
e / de Bagage / d'Bagagen baggage
eng / d'Baguette / d'Baguetten baguette
e / de Bak / d'Baken cheek
e / de Balcon / d'Balconen balcony
e / de Bam / d'Beem tree
eng / d'Banann / d'Banannen banana
eng / d'Bänk / d'Bänken bench
e / de Baseng / d'Basengen pool
Bass du bestuet? Are you married? (informal)
eng / d'Batterie / d'Batterien battery
e / de Bauch / d'Bäich stomach
eng / d'Bauchspeicheldrüs / d'Bauchspeicheldrüsen pancreas
eng / d'Béchs / d'Béchsen tin
e / de Becken / d'Becken pelvis
bedeckt overcast
e / d'Been / d'Been leg
eng / d'Bei / d'Beien bee
e / de Béier beer
e / de Béier / d'Béieren boar
béis mean, nasty
bëlleg cheap
Belsch Belgium
De Bensin petrol
e / de Beruff / d'Beruffer profession
e / de Beruffstrafic rush hour traffic
besichen to visit